PRAKTISCH

Contact met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Een actieve en betrokken houding van ouders draagt bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs, onze school en onze leerlingen. Voor het borgen van de relatie met ouders hebben wij een actieve ouderraad en organiseren wij ouderavonden. Daarnaast nodigen wij alle ouders uit om contact op te nemen met de mentor, de afdelingsleider of de schoolleiding als daar aanleiding toe is.

Ouderavonden

Als ouder kunt u tweemaal per jaar de mentor spreken over de vorderingen van uw kind, tijdens de speciaal daarvoor bestemde ouderavonden. Daarnaast worden er gedurende het schooljaar diverse informatieavonden georganiseerd. Afhankelijk van schooltype en jaarlaag komen zaken als de keuze van een schooltype, vakken, studiereizen of uitwisselingen, een vervolgopleiding of zaken die samenhangen met het schoolexamen en het centraal examen aan de orde.

Handleiding-ouderavond-via-Magister nov. 19

Driehoeksgesprek

De ouderavonden in de onderbouwklassen houden we in de vorm van een driehoeksgesprek. Dit is een gesprek tussen ouder, leerling en mentor. In dit gesprek zal uw kind u vertellen hoe het gaat op school. De leerlingen worden in de mentorlessen voorbereid op deze ouderavonden door middel van specifieke opdrachten. Het doel van het driehoeksgesprek is leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven over hun leerresultaten.

quote in blauw blok

“Ik vind het belangrijk en waardevol om als ouder betrokken te zijn, bij de school. Dit is de sleutel tot beter leren en verder groeien samen”

Joyce Kroonenburg, lid ouderraad

Foto aanpassen onder Design >Achtergrondafbeelding

Ouderpanels

Voor de onder- en bovenbouw zijn er ouderpanels. Een ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die meepraten over de ontwikkelingen en gang van zaken binnen een bepaalde afdeling van het Kandinsky College. Ouderpanels zijn per afdeling van het Kandinsky College georganiseerd. Dat is ook het verschil met de ouderraad: de ouderraad spreekt over schoolbrede onderwerpen, terwijl ouderpanels het bijvoorbeeld hebben over de activiteitendagen, de lessen en begeleiding binnen de afdeling waar hun zoon/dochter zit. Daarnaast bieden de informele bijeenkomsten van het ouderpanel van het Kandinsky College een prettige gelegenheid om informatie tussen ouders en het Kandinsky College uit te wisselen en aandachtspunten te bespreken.

Ouderraad

De ouderraad van het Kandinsky College wordt betrokken bij alle ontwikkelingen die de leerlingen en ouders aangaan. Daarnaast organiseert de ouderraad ieder jaar voor ouders een thema-avond. In de ouderraad heeft een tiental enthousiaste ouders zitting. Om zo goed mogelijk namens alle ouders te spreken, zorgen we voor een zo goed mogelijke afspiegeling van ouders van alle jaarlagen en van alle afdelingen van het Kandinsky College (mavo, havo en vwo). De onderwerpen die besproken worden in de ouderraad van het Kandinsky College zijn divers: Gezonde School, Passend Onderwijs, ICT, etc. Ook praat de ouderraad mee over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Het Kandinsky College vindt het belangrijk de ouderraad te informeren over en te betrekken bij verschillende ontwikkelingen en haar mening te horen, zodat die meegenomen kan worden in de besluitvorming.

Meer over de ouderraad.

Foto aanpassen onder Design >Achtergrondafbeelding

Quote

“Fijn om zo extra op de hoogte te zijn en goed voor school ook de geluiden vanuit de ouders te horen.”

Sacha Bucciarelli, lid ouderraad