OVER ONS

Medezeggenschap

Op het Kandinsky College leren we van elkaar en staan we open voor elkaars visie op onderwijs en ideeën om het onderwijs te verbeteren. Daarover voeren we op het Kandinsky College regelmatig een goed gesprek met elkaar, onze leerlingen en hun ouders. Uiteraard hebben we de medezeggenschap ook formeel geregeld.

Leerlingenraad

De leerlingenraad spreekt regelmatig met de directie van het Kandinsky College over zaken die leerlingen belangrijk vinden en over wat leeft onder de leerlingen. Daarnaast helpt de leerlingenraad bij de organisatie van verschillende activiteiten zoals de Fancy Fair en de Open Dag op het Kandinsky College.

Lees verder

Leden

De leerlingenraad van het Kandinsky College bestaat uit leerlingen van klas 1 tot en met 6. Hieronder vind je een overzicht van de leden van de leerlingenraad.

Leerling Klas Functie
Puck Edwards v6b co-voorzitter
Mirthe Pors v4c co-voorzitter
Aymen Achouitar h4b algemeen lid
Zainab Adam v5d algemeen lid
Dila Apaydin v5e algemeen lid
Jelmer Beelen m3b algemeen lid
Feline Berndsen v5a algemeen lid
Eefje Bijman v6a algemeen lid
Mamadou Cisse h5b algemeen lid
Eva Daalderop v5e algemeen lid
Rosalie Dilling v4d algemeen lid
Sadan Doumian v5a algemeen lid
Lukas Janssen m3b algemeen lid
Chiel Jaspers v4d algemeen lid
Jurre de Jong h3b (binnenkort) algemeen lid
Mamadi Kamara t3a algemeen lid
Tess Rossen v5a algemeen lid
Masha Shemshad v5a algemeen lid
Fahmida Shikdar h5b algemeen lid
Lotte Smithuis h5d algemeen lid
Mies Visser v5a algemeen lid
Gentl Wanga h5a algemeen lid
Ibrahim Warsame v6a algemeen lid
Lid worden?

Wil je lid worden of heb je een vraag stuur dan een e-mail naar: leerlingenraad@kandinskycollege.nl of spreek in de gangen een van de leden aan.

LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Daarnaast kun je contact met het LAKS opnemen als je vragen hebt over bijvoorbeeld examens, medezeggenschap of schoolregels.

Wild je meer weten? Kijk op www.laks.nl

 

Ouderraad

De ouderraad van het Kandinsky College wordt betrokken bij alle ontwikkelingen die de leerlingen en ouders aangaan. Daarnaast organiseert de ouderraad ieder jaar voor ouders een thema-avond. In de ouderraad heeft een tiental enthousiaste ouders zitting. Om zo goed mogelijk namens alle ouders te spreken, zorgen we voor een zo goed mogelijke afspiegeling van ouders van alle jaarlagen en van alle afdelingen van het Kandinsky College (mavo, havo en vwo).

Lees verder

Onderwerpen

De onderwerpen die besproken worden in de ouderraad van het Kandinsky College zijn divers: Gezonde School, Passend Onderwijs, ICT etc. Ook praat de ouderraad mee over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Het Kandinsky College vindt het belangrijk de ouderraad te informeren over en te betrekken bij verschillende ontwikkelingen en haar mening te horen zodat die meegenomen kan worden in de besluitvorming.

Samenstelling

De ouderraad van het Kandinsky College bestaat uit de volgende ouders. Vanuit de directie schuift de rector aan. Een ouder is tevens lid van de medezeggenschapsraad van het Kandinsky College.

Naam Functie
Johan Boudewijns
Sacha Bucciarelli
Janneke Derks
Kathleen d'Hauwers
Lieske Hofland
Alice den Hollander
Jos Kok
Rian Kroese
Joyce Kroonenburg
Bram Loeffen
Corine van Marrewijk
Arjen Mensenkamp
Ingrid Scheurink voorzitter
Caroline Scholtens
Maud Souren
Bijeenkomsten

De ouderraad komt zes keer per jaar met een lid van de directie bijeen. De bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met de ouderraad via ouderraad@kandinskycollege.nl.

 

Ouderpanel

Sinds een aantal jaren werken we op het Kandinsky College met ouderpanels. Een ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die meepraten over de ontwikkelingen en gang van zaken binnen een bepaalde afdeling van het Kandinsky College.

Lees verder

Onderwerpen

Ouderpanels zijn per afdeling van het Kandinsky College georganiseerd. Dat is ook het verschil met de ouderraad: de ouderraad spreek over schoolbrede onderwerpen terwijl ouderpanels het bijvoorbeeld hebben over de activiteitendagen, de lessen en begeleiding binnen de afdeling waar hun kind zit. Daarnaast bieden de informele bijeenkomsten van het ouderpanel van het Kandinsky College een prettige gelegenheid om informatie tussen ouders en het Kandinsky College uit te wisselen en aandachtspunten te bespreken.

Bijeenkomsten

Ouderpanels komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar voor overleg. Behalve een aantal ouders schuift de afdelingsleider en/of een aantal mentoren en docenten van het Kandinsky College aan.

 

Medezeggenschapsraad

Net zoals iedere school heeft het Kandinsky College een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en spreekt mee over het beleid, de koers en uitvoering van het onderwijs van het Kandinsky College. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie van het Kandinsky College. Omdat de uitvoering van dat beleid vaak van grote invloed is op leerlingen, medewerkers en ouders is bij wet geregeld dat zij inspraak hebben op dat beleid. Deze inspraak is vastgelegd in de wet op medezeggenschap (WMS).

Lees verder

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Alle scholen van de scholengroep zijn vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheid voor schooloverstijgende beleidsaangelegenheden.

Deelraad MR Kandinsky College Malderburchtstraat (DMR)

De deelraad MR Kandinsky College Malderburchtstraat bestaat uit twaalf personen en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid voor de beleidsaangelegenheden die de locatie Kandinsky College Malderburchtstraat betreffen. De MR is te bereiken via het volgende e-mailadres MR@kandinskycollege.nl.

Samenstelling DMR
Medewerkers Functie
Marieke van de Rijt voorzitter
Roxanne Theunissen vice-voorzitter
Sophie Dijkstra secretaris
Pepijn de Jong
Jos Olsthoorn
Jetty Keesman
Ouders
Monique Dilling
Iris Martina
Roland de Jong
Leerlingen
Eefje Bijman
Notulist
Mart Meijer