Nieuws

Slaag-zakregeling en planning m4, h5 en v6

Beste leerlingen,

Het Ministerie van Onderwijs heeft woensdag 8 april de slaag-zakregeling voor dit schooljaar bekendgemaakt. Een gevolg van de nieuwe regeling is dat de planning van de toetsen in de periode na de meivakantie aangepast wordt. De nieuwe planning vind je verderop in deze brief.

Bewaar deze brief goed, hierin staat alle informatie over het verdere verloop van het schooljaar: hoe straks bepaald wordt of je geslaagd bent, welke herkansingsmogelijkheden er zijn en alle belangrijke data en deadlines voor inschrijven.

Slaag- zakregeling 2019-2020

Puntsgewijs zijn dit de (belangrijkste) onderdelen van de slaag-zakregeling schooljaar 2019-2020:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn afgemaakt.
 • De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:
  • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
  • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn,
  • Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of, die zijn/haar eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
  • De rekentoets telt dit jaar niet mee.

Verder geldt voor:

MAVO 4, je bent geslaagd als

 • je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is;
 • alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 4 , een 7 en voor de rest 6 of hoger; of
 • Je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. Let op: ook voor afzonderlijke keuzevakken moet je ten minste het eindcijfer 4 halen.

Zie ook. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo

HAVO 5, je bent geslaagd als

 • je hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6 hebt;
 • alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
 • voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is;
 • geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de individuele eindcijfers in het combinatiecijfers tellen ook mee voor deze regel.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/havo/eindexameneisen-havo

VWO 6, je bent geslaagd als

 • je hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6 hebt;
 • alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
 • 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
 • voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is.
 • geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de individuele eindcijfers in het combinatiecijfers tellen ook mee voor deze regel.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vwo/eindexameneisen-vwo

Eindcijfers

 • Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
 • Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is (een 5,4 wordt een 5 en een 5,5 wordt een 6).
 • Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
 • Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.
 • Omdat er geen centraal examen wordt afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
 • De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
  • voor mavo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief ckv en moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed.
 • Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het predicaat cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.

Resultaatverbeteringstoets (RV-toets)

 • Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee; het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
 • Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen.
 • De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.
 • Je geeft uiterlijk maandag 8 juni voor 12.00 uur op welke RV-toetsen je gaat doen. De RV-toetsen worden afgenomen van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni volgens een nader te bepalen rooster.

Deelcertificaatleerlingen

Ook voor de deelcertificaatleerlingen geldt al het bovenstaande.

Planning

We hebben de planning van de toetsen na de meivakantie aangepast naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen. De nieuwe, definitieve planning is als volgt:

25 maart t/m 6 april School dicht
Mondelingen worden afgenomen op afstand
di 7 april Beschouwing Nederlands M4 en H5 op afstand
8 april t/m 23 april Afname (inhaal-toetsen
Vr 24 april t/m di 5 mei Meivakantie
Do 7 mei t/m vr 15 mei De 3e en laatste toetsweek van dit examenjaar (rooster volgt)
Ma 18 en di 19 mei Inhalen van toetsen indien je toets(en) gemist hebt met geldige reden
Woensdag 20 mei Deadline cijfers invoeren in Magister 12.00 uur (voor docenten)
Woensdag 20 mei Mogelijkheid tot inzage toetsen op afspraak
Donderdag 21 mei Deadline opgeven herkansingen voor 16.00 uur via Magister (instructie volgt)
Wo 27 en do 28 mei Herkansingen van de laatste toetsweek (2 per leerling, rooster volgt)
Dinsdag 2 juni 10.00 uur Deadline invoeren alle cijfers in Magister (voor docenten)
Di 2 juni en wo 3 juni Tekenen cijferlijst (rooster volgt), mogelijkheid tot inzage herkansingen
Donderdag 4 juni Ochtend: bepaling uitslag, middag: communicatie uitslag
Maandag 8 juni Voor 12.00 uur opgave RV-toetsen (max. 2 vakken per leerling, opgaveformulier volgt)
Ma 15 juni t/m vr 19 juni Afname resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
Vrijdag 26 juni 12.00 uur deadline cijfers RV-toetsen aanleveren (voor docenten)
Dinsdag 30 juni Uitslag RV-toetsen
Ma 6 t/m wo 8 juli

Diploma-uitreikingen

Mavo 6 juli
Havo 7 juli
Vwo 8 juli

We hopen dat we jullie hiermee voldoende en duidelijk geïnformeerd hebben. Het is erg veel informatie: lees het rustig door, bespreek het thuis en bespreek onduidelijkheden met je mentor. Hij of zij is er om je te helpen.

Voor nu heel veel succes met de (inhaal)toetsen en de afronding van jullie examenjaar.

Met vriendelijke groet,

 

Maria Urselmann, Jeannine Boset, Klaas Huijsman en Jos Olsthoorn

Resp. afdelingsleiders mavo, havo, vwo en eindexamensecretaris