1. Waar staat de afkorting tto voor?

Tweetalig onderwijs

2. Is dat hetzelfde als tweetalig vwo?

Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven worden. Bij ons op het Kandinsky College is er ook een tweetalig mavo en havo.

3. Wat is tto en wat betekent het op de verschillende onderwijsniveaus?

Tweetalig mavo:

Het Kandinsky College wil alle leerlingen op school de kans geven de Engelse taal op hoog niveau te leren, daarom volgen alle leerlingen in klas 1 en 2 mavo/havo vanaf schooljaar 2017-2018 versterkt Engels om daarmee de basis voor tweetalig mavo te leggen. Naast het schoolvak Engels volg je daarom een aantal vakken in het Engels: music, design, arts and physical education. Na het tweede leerjaar op het Kandinsky College kies je of je doorgaat met tweetalig mavo. Als dit het geval is dan sluit je het tweede jaar af met een Anglia-examen, dat is je toegangsbewijs voor tweetalig mavo in klas 3 en 4. Het volgen van tweetalig mavo brengt wat extra kosten met zich mee. Leerlingen die het tweede leerjaar verder gaan met tweetalig onderwijs gaan op voor het Anglia-examen. De kosten hiervoor zullen ongeveer € 50,- bedragen. Ook bieden we leerlingen aan om in de tweede klas een uitstap naar Londen te maken, de kosten hiervoor zullen ongeveer € 100,- bedragen.

Tweetalig havo/vwo:

Op het tto wordt in de onderbouw minimaal vijftig procent van de lessen in de vreemde taal gegeven. Bij ons is die vreemde taal het Engels. Daarnaast zijn er binnen de lessen internationale accenten en is er een internationaliseringsprogramma in de vorm van uitwisselingen en studiereizen. In de bovenbouw kun je opgaan voor het International Baccalaureate (IB). De kosten voor tto havo/vwo bedragen € 450,- per jaar.

4. Is die vreemde taal altijd het Engels?

Nee, dat hoeft niet, al geldt het wel voor verreweg de meeste scholen. Er zijn in Nederland een paar scholen met Duits als voertaal binnen het tto.

5. Is tto een apart schooltype met een apart eindexamen?

Nee, het hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs. De leerlingen doen ook gewoon het Nederlandse eindexamen. Daarnaast doen ze nog havo- en vwo-leerlingen een examen in het Engels: het zogenaamde International Baccalaureate (IB).

6. Wat is de meerwaarde van tto?

Leerlingen verbreden hun horizon én leren op een hoog niveau Engels, doordat ze een groot deel van de dag worden ondergedompeld in het Engels. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bijvoorbeeld gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer colleges in het Engels gegeven en is er Engels studiemateriaal. Een leerling die op het Kandinsky College de tto-opleiding afrondt, verlaat de school met een mavo-, havo- of vwo-diploma, het International Baccalaureate, het tto Junior Certificate of een Anglia certificaat.

7. In welke leerjaren vindt het tto plaats?

De tto-opleiding loopt van de eerste klas tot en met het examenjaar. Op de mavo krijg je een aantal vakken in het Engels: music, design, arts and physical education. Na het tweede leerjaar op het Kandinsky College kies je of je doorgaat met tweetalig mavo. In de eerste drie leerjaren havo en vwo ligt de nadruk op taalverwerving en wordt minstens de helft van de vakken in het Engels gegeven. In de bovenbouw houden de leerlingen zich bezig met verdieping en toepassen van het Engels.

8. Welke vakken worden op Kandinsky College in het Engels gegeven?

In de mavo/havoklassen: design, arts, music, physical education.

In de havo/vwo- en vwo-brugklassen: English 1 and 2– history – geography – biology – music – physical education (LO) -religious studies – art and design – chemistry.

9. De andere vreemde talen komen daar niet voor in aanmerking?

Nee, niet voor lessen in het Engels. Wel is bij alle talen het uitgangspunt: doeltaal = voertaal. Dat betekent dat bij voorkeur Duits in het Duits en Frans in het Frans gegeven worden. Daarnaast is het voor alle leerlingen mogelijk om op het Kandinsky College extra certificaten te halen voor Duits (Goethe) en Frans (Delf).

10. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?

Ja, ze worden in het Nederlands voorbereid op het Nederlandse eindexamen. Het liefst zouden we het examen in het Engels doen, maar dat mag (nog) niet. De vakken waarin je geen centraal schriftelijk eindexamen doet, worden in het Engels gegeven. Ook word je in de lessen English2 voorbereid op het IB.

12. Kunnen ze dan de terminologie en leerstof nog wel begrijpen?

Omdat de leerlingen woordenlijsten bijhouden van de vakken die in het Engels worden gegeven, verloopt de overgang naar het Nederlands over het algemeen voorspoedig.

13. Doen ze voor het vak Engels gewoon het Nederlandse eindexamen?

Jazeker, maar daarnaast volgen de leerlingen het IB Language programma dat een internationaal erkend certificaat oplevert. Je bent dan niet alleen goed in Engels, maar je hebt ook leren denken in het Engels.

14. Wat is het verschil tussen scholen die Cambridge aanbieden en tto-scholen?

Op scholen die Cambridge aanbieden krijg je alleen binnen de Engelse lessen extra Engels aangeboden. Op tweetalige scholen krijg je de helft van alle lessen in het Engels, dus hoor en spreek je veel meer Engels op een dag. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan cultuur en de verschillende dialecten van het Engels en ga je ook regelmatig naar het buitenland toe om de taal te ervaren.

15. Wat is het verschil tussen de wijze waarop het vak Engels wordt aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw?

De eerste drie jaar zijn voornamelijk op taalverwerving gericht en in de bovenbouw ligt de nadruk binnen het IB-programma op schrijven en het bestuderen van Angelsaksische literatuur en het aanleren van academische vaardigheden.

16. Krijgen leerlingen voor deelname aan het tto ook een diploma?

Ze krijgen een certificaat, dat door het Europees Platform is ontwikkeld, daarnaast ontvangen ze het International Baccalaureate (IB), een internationaal erkend diploma.

17. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het tto deel te nemen?

Nee, dat is niet nodig. Het tto is juist ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Het helpt natuurlijk wel als je al Engels op de basisschool gehad hebt, maar nodig is dat niet.

18. Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?

Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk; je moet Engels wel leuk vinden en ook bereid zijn hier extra energie in te steken.

19. Wat is wél belangrijk om toegelaten te worden?

Op het Kandinsky College zijn dat: een positief vwo-advies (vwo klas) of havo/vwo-advies (havo/vwo klas), een I of II score voor begrijpend lezen, een sterke motivatie, goede werkhouding en doorzettingsvermogen. Ook een ‘bilingual attitude’ (dus de bereidheid veel Engels te spreken in de klas) is voorwaarde voor succes. Verder is een evenwichtige citoscore van belang, dat betekent dat rekenen en taal niet te veel van elkaar verschillen en in ieder geval boven de 50 (havo/vwo) of 60 (vwo) zijn.

20. Hoeveel kinderen kunnen er geplaatst worden in het tto?

Vorig jaar hebben we vier tto-klassen geformeerd: twee havo/vwo- en twee vwo-klassen.

21. Wat gebeurt er als er meer tto-aanmeldingen zijn dan plaatsen?

Dan moet er worden geloot. Gelukkig is dat de afgelopen jaren niet het geval geweest en we verwachten dit ook niet voor dit jaar aangezien er minder achtstegroepers zijn dan vorig jaar.

22. Is het tto in Nederland populair?

Ja, sinds de start in 1992 is de belangstelling voor het tto enorm gegroeid.

23. Hoeveel scholen in Nederland bieden tto aan?

Dat zijn er op dit moment ongeveer 135.

24. Hoe weet je of de kwaliteit van het tto-programma goed is?

Het Europees Platform, dat het tto in Nederland stimuleert en coördineert, heeft een pakket van eisen, een zogenaamde standaard, ontwikkeld waar alle scholen aan moeten (gaan) voldoen. In 2016 heeft een visitatiecommissie onderzoek gedaan naar het tto op het Kandinsky College. De school voldoet volledig aan de normen, is erkend als senior tto school en de inspectie was zeer tevreden over de wijze waarop wij het tweetalig onderwijs vorm geven. 

25. Hebben de scholen met tto contact met elkaar?

Ja, we zijn verenigd in een landelijk netwerk waarin we ervaringen uitwisselen en van elkaars deskundigheid gebruikmaken. Daarnaast maakt het Kandinsky College ook deel uit van het regionaal netwerk Oost-Nederland.

26. Welke opleiding krijgen de docenten om in het Engels les te kunnen geven?

Alle docenten die hun vak in het Engels geven, hebben een Cambridge examen gedaan, waardoor ze een goede basis hebben. Daarnaast krijgen ze extra ondersteuning van onze Engelstalige collega’s (native speakers) en gaan ze regelmatig naar Engeland om hun Engels nog verder te verbeteren.

27. Zijn er ook ‘native speakers’ op het Kandinsky College?

Alle tto-docenten worden opgeleid tot het diploma Cambridge Proficiency. Daarnaast volgen ze bijscholingscursussen in Groot-Brittannië.

28. Is het Engels per definitie Brits Engels?

In de opleiding staat wel het Brits Engels centraal.

29. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?

Nee, dat is wel eens onderzocht, maar daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Daarnaast controleert het Europees Platform of de resultaten van de leerlingen op minimaal hetzelfde niveau blijven als de reguliere leerlingen.

30. Hoe zijn de eindexamenresultaten van leerlingen in het tto?

Op het Kandinsky College liggen de examenresultaten van tto-leerlingen gemiddeld hoger dan die van reguliere vwo-leerlingen. Dit geldt niet alleen voor het Engels, maar voor alle vakken. Daarnaast zijn alle leerlingen die zijn opgegaan voor het IB-examen hiervoor ook geslaagd.

31. Worden er bij de lessen ook Engelstalige schoolboeken gebruikt?

Bij de vakken die in het Engels worden gegeven worden uitsluitend Engelstalige boeken gebruikt.

32. Is het tto ook te combineren met het gymnasium?

Op het Kandinsky College is dit mogelijk. In het eerste jaar krijgen de leerlingen het vak Ancient Culture. In de tweede kunnen ze kiezen voor het gymnasium.

33. Zijn ouders ook betrokken bij de ontwikkelingen van het tto?

Het Kandinsky College vindt het belangrijk om met ouders in contact te blijven; de school heeft een ouderpanel tto ingesteld, met ouders van tto-leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Deze groep overlegt geregeld met de afdelingsleider tto over alles wat met het onderwijs te maken heeft.

34. Moeten ouders extra betalen voor het tto?

Ja. Het volgen van tweetalig mavo brengt wat extra kosten met zich mee. Leerlingen die het tweede leerjaar verder gaan met tweetalig onderwijs gaan op voor het Anglia-examen. De kosten hiervoor zullen ongeveer € 50,- bedragen. Ook bieden we leerlingen aan om in de tweede klas een uitstap naar Londen te maken, de kosten hiervoor zullen ongeveer € 100,- bedragen.

Op het Kandinsky College zijn de extra kosten voor tto voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 450,- per jaar. Van dit bedrag gaat een groot deel naar de uitwisselingen en studiereizen. Hiervan betalen we ook onder andere de extra lessen Engels, het examen Cambridge Checkpoint in klas 3, het IB-examen, permanente nascholing en begeleiding van docenten en activiteiten van de tto-afdeling.

35. Kan ik mijn vragen over het tto ook zelf stellen aan iemand van school?

Natuurlijk. U kunt contact opnemen met de afdelingsleider van het tto, de heer Rob Janssen.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie