Op het Kandinsky College is een aantal regelingen vastgelegd.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen, die op het Kandinsky College staan ingeschreven, vastgelegd. Het leerlingenstatuut van het Kandinsky College vindt u hier.

Overgangsnormen

Aan het einde van ieder schooljaar krijgen alle leerlingen op het Kandinsky College een eindrapport. Dat geeft weer of de leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar. Aan welke eisen per leerjaar moet worden voldoen om over te gaan, kunt u lezen in de bijlage Overgangsnormen. 

Examenreglement

Voor de eindexamenleerlingen hanteert het Kandinsky College de zogenaamde examenreglementen. Deze regelingen kunt u hier vinden.

Slaag-zakregeling

Om straks met een diploma het Kandinsky College te kunnen verlaten, moet een eindexamenleerling voldoen aan de wettelijke eisen. Zo heb je te maken met de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets waarvoor je slechts één vijf (niet lager) mag scoren. Ook moet je zorgen dat je voor alle examenvakken een gemiddelde behaalt van 5,5. Wat er allemaal geëist wordt, kun je nalezen in de slaag-zakregeling.

Toelating mavo 4 – havo 4

Ouders en leerlingen treffen onderaan bij de bijlages de Regeling toelating aan. Het betreft een regeling voor de leerlingen die voor mavo geslaagd zijn en willen instromen in havo 4.

Leerlingen 18 jaar en ouder

Voor leerlingen die 18 jaar oud zijn, gelden wettelijk andere regels. Ouders zijn niet langer het eerste aanspreekpunt voor school. Deze leerlingen melden zich bij ziekte zelf ziek en voor verlof dienen zij zelf een aanvraag in.

Het Magister-account van ouders van leerlingen van 18 jaar en ouder wordt automatisch geblokkeerd. Dit betekent dat ouders de cijfers niet meer kunnen inzien en zich ook niet meer kunnen inschrijven voor 10-minutengesprekken. Pas wanneer een Kandinsky-leerling bij de administratie toestemming verleent, wordt het account voor zijn of haar ouders weer geopend.

Informeren gescheiden ouders

Het Kandinsky College vindt dat de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van groot belang is dat informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. In dit protocol wordt omschreven hoe wij hiermee omgaan indien ouders van onze leerlingen zijn gescheiden. Dit protocol kunt u bij de bijlagen vinden.

Klachtenregeling

Het Kandinsky College wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten in een uitnodigend klimaat. We werken daar hard aan. Maar bij het samenwerken van mensen, kan er ook wel eens wat mis gaan. Meestal wordt dat met een goed gesprek opgelost, soms met tussenkomst van de schoolleiding of één van de leerlingbegeleiders of vertrouwenspersonen van de school.

Waar dat incidenteel niet lukt, kunnen ouders, leerlingen en ook medewerkers van de school gebruik maken van hun klachtrecht. In een klachtenregeling heeft de school daarvoor regels opgesteld. Om te waarborgen dat een klacht serieus en vertrouwelijk wordt behandeld, is de school aangesloten bij een regionale bovenschoolse klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zonodig advies over te treffen maatregelen.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien.

Bij een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of medewerker van de school jegens een minderjarige leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit zo spoedig mogelijk aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij politie of justitie noodzakelijk is.

Hieronder bij de bijlagen vindt u de klachtenregeling en het klachtmeldingsformulier van de Scholengroep Rijk van Nijmegen.

By clicking on accept or by using this website, I allow cookies to be used when visiting this website. If you want to know more about cookies, or you want to change the cookie-settings for this website? Click info for more information.